Allegro

Allegro 1000 Loft plain 1000  
Allegro 1000 Loft plain 1000  
Allegro 1001 Loft plain 1001  
Allegro 1001 Loft plain 1001
 Allegro 1002  Loft plain 1002  
 Allegro 1002  Loft plain 1002  
 Allegro 1003 Loft plain 1003   
 Allegro 1003  Loft plain 1003  
 Allegro 1004 Loft plain 1004   
 Allegro 1004  Loft plain 1004